O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za doktore stomatologije 19.02.2016.

Objavljeno: ponedjeljak, 04 Januar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 19.02. 2016. sa temom:

1. Etičkopravne odgovornosti stomatologa u svjetlu zdravstvene legislative (45 min.)
    Prof. Dr. Amra Vuković
2. Biološke karakteristike zubnih tkiva – uticaj na ishod stomatoloških tretmana (45 min.)
    Doc.Dr. Selma Zukić
3. Dijagnoza incipijentnog karijesa (45 min.)
    Doc.Dr. Anita Bajsman
4. Dizajn pristupnih kaviteta u endodontskoj terapiji (45 min.)
    Doc.Dr. Selma Zukić

Seminar će biti bodovan sa 6 bodova

Seminar će se održati u 19.02.2016. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Kotizacija 100 KM

Prijave do 10.02.2016. na telefon 033 266 546 i 061 566 004
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838