O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za doktore stomatologije 07.10.2016.

Objavljeno: srijeda, 24 Avgust 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 07.10. 2016. sa temom:

1. Materijali za zaštitu pulpodentinskog kompleksa-savremeni pristup

2. Biokompatibilnost kompozitnih sistema

3. Singe file tehnika mašinske obrade korijenskih kanala

4. Primjena antibiotika u endodonciji

5. Koncept endodontskog monoblok punjenja

Predavači:

Doc.dr.sci Alma Konjhodžić Prcić
Doc.dr.sci Selma Jakupović
Doc.dr.sci Lajla Hasić Branković
Doc.dr.sci Irmina Tahmiščija
Doc.dr.sci Aida Džanković

Seminar će se održati u 07.10.2016. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta

Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.

Seminar će biti bodovan sa 6 bodova.

Kotizacija 100 KM

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 15.09.2016.

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838