O komori

Objavljeno: ponedjeljak, 20 Oktobar 2014

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo osnovana je 06.06.2014. godine.
Rješenje o registraciji Broj: 065-0-Reg-14-001060

Glavni ciljevi Komore su: očuvanje i zaštita interesa profesije stomatologa, zadovoljenje stručnih i vlastitih potreba stomatologa, osiguranje uvjeta za organizovan nastup stomatologa prema državnim organima, zavodima zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, udruženjima, zdravstvenim ustanovama, proizvođačima i dobavljačima medicinske opreme, zaštita zdravlja građana.

Strukturu Komore sačinjavaju:

   • Skupština,
   • Upravni odbor,
   • Predsjednik Komore,
   • Nadzorni odbor,
   • Sud časti,
   • Odbor za standarde i normative u zdravstvu,
   • Odbor za trajno usavršavanje.

 

Članstvo u Komori

Doktori stomatologije koji obavljaju stomatološku djelatnost, zubni tehničari koji obavljaju djelatnost  na području Kantona Sarajevo i stomatološke sestre-tehničari koji obavljaju djelatnost prema uputama i nadzoru doktora stomatologije, obvezno se učlanjuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Dobrovoljno članstvo

Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore stomatologije, zubne tehničare i stomat5ološke sestre-tehničare koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan izvan Kantona Sarajevo, koji su u penziji-mirovini, te koji su nezaposleni.