O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

obavještavamo vas da se promocija, kompanije Takara Belmont Global iz Japana koja je bila planirana dana 13. II 2018. u amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, a koju je trebao realizovati g. Atsushi Inamori, glavni eksport menadžer kompanije, zbog bolesti predavača OTKAZANA.

O novom terminu održavanja ćemo vas naknadno obavjestiti.

STOMATOLOŠKA KOMORAKANTONA SARAJEVO

Seminar za stomatologe, stomatološke sestre 12.10. 2015.

Objavljeno: nedjelja, 27 Septembar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatologe, stomatološke sestre dana 12.10. 2015. sa temom:

1. Metode dijagnostike karijesa (1 sat)
     Predavač : Doc.dr.sc. Anita Bajsman

2. Savremene dileme o biokompatibilnosti dentalnih amalgama (1 sat)
     Predavač : Doc.dr.sc. Anita Bajsman

Seminar će se održati u 12.10.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.
Seminar će biti bodovan sa 5 bodova.

Kotizacija 30 KM za stomatološke sestre

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 10.10.2015
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Seminar za doktore stomatologije 30.10. 2015

Objavljeno: utorak, 01 Septembar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 30.10. 2015. sa temom:

1. Diabetes mellitus riziko factor za paradontalne i oralne bolesti.
    Koncept terapijskog protokola. (45 min.)
    Prof. dr. sc. Amira Dedić

2. Medikametozna terapija u paradontologiji. (45 min.)
    Doc. dr. sc. Enes Pašić

3. Savremeni concept u liječenju fokalnih bolesnika. (45 min.)
    Doc. dr. sc. Sanja Hadžić

4. Stomatološki tretman riziko pacijenata. (45 min.)
    Doc.dr. sc. Mirjana Gojkov Vukelić

Seminar će biti bodovan sa 6 bodova

Seminar će se održati u 30.10.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.

Kotizacija 100 KM za doktore stomatologije

Prijave do 20.10.2015. na telefon 033 266 546 i 061 566 004
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Seminar za doktore stomatologije sa temom “Sedacija u dječijoj stomatologiji” 25.09. 2015.

Objavljeno: utorak, 01 Septembar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 25.09. 2015. sa temom:

Sedacija u dječijoj stomatologiji
Predavač: Prof.dr.sc. Sedin Kobašlija

Vrijeme trajanja predavanja: 45 min.

Seminar će se održati u 25.09.2015. u prostorijama Stomatološkog

Univerziteta Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Seminar će biti bodovan sa 2 boda

Kotizacija 20 KM za doktore stomatologije

Prijave do 20.09.2015. na telefon 033 266 546 i 061 566 004

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838