O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za doktore stomatologije 30.10. 2015

Objavljeno: utorak, 01 Septembar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 30.10. 2015. sa temom:

1. Diabetes mellitus riziko factor za paradontalne i oralne bolesti.
    Koncept terapijskog protokola. (45 min.)
    Prof. dr. sc. Amira Dedić

2. Medikametozna terapija u paradontologiji. (45 min.)
    Doc. dr. sc. Enes Pašić

3. Savremeni concept u liječenju fokalnih bolesnika. (45 min.)
    Doc. dr. sc. Sanja Hadžić

4. Stomatološki tretman riziko pacijenata. (45 min.)
    Doc.dr. sc. Mirjana Gojkov Vukelić

Seminar će biti bodovan sa 6 bodova

Seminar će se održati u 30.10.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.

Kotizacija 100 KM za doktore stomatologije

Prijave do 20.10.2015. na telefon 033 266 546 i 061 566 004
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Seminar za doktore stomatologije sa temom “Sedacija u dječijoj stomatologiji” 25.09. 2015.

Objavljeno: utorak, 01 Septembar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 25.09. 2015. sa temom:

Sedacija u dječijoj stomatologiji
Predavač: Prof.dr.sc. Sedin Kobašlija

Vrijeme trajanja predavanja: 45 min.

Seminar će se održati u 25.09.2015. u prostorijama Stomatološkog

Univerziteta Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Seminar će biti bodovan sa 2 boda

Kotizacija 20 KM za doktore stomatologije

Prijave do 20.09.2015. na telefon 033 266 546 i 061 566 004

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Stručni seminar za doktore stomatologije 25.09.2015

Objavljeno: utorak, 01 Septembar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 25.09. 2015. sa temom:

1. Neadekvatno djelovanje lokalne anestezije-suvremeni pristup metodama alternativne anestezije (45 min.)
    Prof. dr. sc. Samir Prohić

2. Principi prezervacije alveoli u dentalnoj implantologiji (45 min.)
    Prof..dr. sc. Samir Prohić

3. Klinička upotreba PRF-a u oralno-hirurškoj praksi (45 min.)
    Prof..dr. sc. Sadeta Šečić

4. Stomatološko zbrinjavanje pacijenta pod oralnom antikoagulantnom terapijom sa akcentom na krvave stomatološke intervencije (45 min.)
    Doc.dr. sc. Naida Hadžiabdić

5. Uloga opšteg stomatologa u tretmanu avulziranih zuba

6. Doc.dr. sc. Naida Hadžiabdić

 

Seminar će biti bodovan sa 6 bodova

Seminar će se održati u 25.09.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta

Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Kotizacija 100 KM za doktore stomatologije

Prijave do 20.09.2015. na telefon 033 266 546 i 061 566 004

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838