O Komori  
Stomatološka Komora Kantona Sarajevo osnovana je 06.06.2014. godine.
Rješenje o registraciji Broj: 065-0-Reg-14-001060

Glavni ciljevi Komore su: očuvanje i zaštita intersa profesije stomatologa, zadovoljenje stručnih u vlastitih potreba stomatologa, osiguranje uvijeta za organizovan nastup stomatologa prema državnim organima, zavodima zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, udruženjima, zdravstvenim ustanovama, proizvođačima i dobavljačima medicinske opreme, zaštita zdravlja građana.
Strukturu Komore sačinjavaju: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik Komore, Nadzorni odbor, Sud časti, Odbor za standarde i normative u zdravstvu, odbor za trajno usavršavanje.