skip to Main Content

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA

STOMATOLOŠKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK

O NAČINU OGLAŠAVANJA I NAČINU ISTICANJA NAZIVA

PRIVATNE PRAKSE

Sarajevo, marta 2018. godine

 

Na osnovu odredbe člana 222., te u vezi sa odredbom člana 180. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), a u vezi sa odredbom člana 14. stav 1. alineja 15. i 16. Statuta Stomatološke komore Kantona Sarajevo, Upravni odbor Stomatološke komore Kantona Sarajevo, na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine, donosi:

 

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA I NAČINU ISTICANJA NAZIVA PRIVATNE PRAKSE

 

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Odredbama ovog Pravilnika odjeđuju se uvjeti oglašavanja i načina isticanja naziva privatne prakse doktora stomatologije i zubnih tehničara, koji obavljaju stomatološku djelatnost u privatnoj praksi, grupnoj praksi i zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), kao i odredbama Zakona o stomatološkoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12), te propisa donesenih na osnovu ovih zakona.

Član 2.

Privatnu praksu može samostalno obavljati zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom, pod uvjetima propisanim u odredbi člana 162. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH.

 

II NAČIN OGLAŠAVANJA

Član 3.

Doktori stomatologije i zubni tehničari koji obavljaju privatnu praksu dužni su istaknuti ploču na ulazu u građevinu u kojoj se nalaze prostorije za obavljanje stomatološke djelatnosti, te na ulaznim vratima privatne, odnosno grupne prakse.

Doktori stomatologije i zubni tehničari na ploči mogu navesti samo podatke iz rješenja nadležnog ministarstva o osnivanju privatne, odnosno grupne prakse:

-ime i prezime doktora stomatologije/zubnog tehničara,

-stručno zvanje, kao i za doktora stomatologije specijalnost,

-naziv privatne stomatološke ustanove, ordinacije ili druge zdravstvene ustanove,

-djelatnost/i privatne stomatološke ustanove, ordinacije ili druge zdravstvene ustanove i

-radno vrijeme privatne stomatološke ustanove, ordinacije ili druge zdravstvene ustanove.

Naziv privatne prakse ne smije po izgledu, veličini i obliku oznake/slova imati bilo kakva reklamna obilježja.

Član 4.

Doktor stomatologije i zubni tehničar ne može na ploči koristiti posebne oznake, kao što su crteži, strelice i slično.

Izuzetno, ukoliko ulaz u privatnu stomatološku ordinaciju nije lako uočljiv, mogu se koristiti upute za lakše pronalaženje, osim onih navedenih u odredbi stava 1. ovog člana.

Ukoliko je ploča osvijetljena, ne može se povremeno koristiti i prekidajuće osvijetljenje.

Član 5.

Doktor stomatologije se može oglašavati u štampi (dnevnoj, sedmičnoj ili mjesečnoj), stručnim časopisima, na internetu ili putem web stranice, na način propisan Kodeksom stomatološke etike i deontologije, te na način propisan ovim Pravilnikom.

Doktor stomatologije može objaviti, putem sredstava informisanja navedenim u odredbi stava 1. ovog člana, stručni članak iz stomatološke djelatnosti, uz navođenje ličnog imena i prezimena.

U tom kontekstu, ne smije navoditi naziv i adresu privatne, odnosno grupne prakse, kao ni zdravstvenu ustanovu u kojoj obavlja tu djelatnost.

 

III ZABRANJENO OGLAŠAVANJE

Član 6.

Zabranjeno je izravno reklamiranje privatne stomatološke ordinacije i privatnog zubotehničkog laboratorija, kao i posredstvom druge fizičke ili pravne osobe, bilo putem zahvalnice, poslovnih veza i slično, tako i putem printanih i elektronskih medija.

Zabranjeno je doktorima stomatologije i zubnim tehničarima koji obavljaju privatnu praksu da putem poslovnih, privrednih ili telefonskih imenika, kao i drugih publikacija, ističu podatke o privatnoj stomatološkoj ordinaciji, odnosno privatnom zubotehničkom laboratoriju i uslugama koje pružaju u istim, a koje očito služe u cilju reklamiranja, izuzev podataka navedenih u odredbi člana 3. stav 2. ovog Pravilnika.

Zabrana iz odredbe stava 1. ovog člana se posebno odnosi na zabranu reklamiranja cijena stomatoloških usluga, popuste u cijenama pojedinačnih stomatoloških usluga, kao i određenih popusta cijena po programima stomatoloških usluga koje čine jednu cjelinu.

Izuzetno, doktorima stomatologije i zubnim tehničarima dozvoljava se objavljivanje podataka iz odredbe člana 3. stava 2. ovog Pravilnika putem javnih medija, koje za cilj ima informisanje pacijenata povodom uvođenja novih tehnologija, i to najduže mjesec dana od dana otvaranja ili preseljenja ordinacije, odnosno laboratorija.

Član 7.

Zabrana reklamiranja ne odnosi se na web stranice i objave na društvenim mrežama.

Član 8.

Zabranjeno je oglašavanje doktora stomatologije i zubnih tehničara putem sredstava javnog saopćavanja (radio, televizija i slično).

Doktor stomatologije i zubni tehničar može sudjelovati u emisiji radija ili televizije koja se odnosi na stomatološku djelatnost uz navođenje ličnog imena i prezimena, ali ne može navoditi naziv i adresu privatne, odnosno grupne prakse, privatnog laboratorija ili zdravstvene ustanove u kojima tu djelatnost obavlja.

Član 9.

Zabranjeno je reklamiranje područja rada koje prelazi okvire struke i izaziva nelojalnu konkurenciju, posebno cijena stomatoloških usluga i popusta cijena stomatoloških usluga, kao i područja rada drugih specijalnosti.

Član 10.

Oglašavanje i informisanje propisano odredbom člana 6. stav 4. ovog Pravilnika ne smije ni u prikrivenoj formi da se koristi u reklamne svrhe.

Član 11.

U slučaju privremene obustave rada u privatnoj stomatološkoj ordinaciji ili privatnom zubotehničkom laboratoriju, koja je nastala uslijed bolesti, godišnjeg odmora ili drugog opravdanog razloga, saopćenje o navedenom se može objaviti u javnim medijima, prije ili poslije nastupanja slučaja koji je prouzrokovao privremenu obustavu rada ordinacije, odnosno laboratorije.

 

IV IZDAVANJE ODOBRENJA

Član 12.

Doktor stomatologije i zubni tehničar koji želi oglasiti svoj rad, u skladu sa odredbom člana 6. stav 4. ovog Pravilnika, obavezan je predsjedniku Komore podnijeti dokumentiran zahtjev koji sadrži sljedeće:

-zahtjev za ocjenu usklađenosti oglasa sa Kodeksom stomatološke etike i deontologije,

-prijedlog teksta oglasa,

-konačni prijedlog dizajna, odnosno izgleda oglasa,

-dokaz o izvršenoj uplati naknade čiju visinu posebnom odlukom određuje Upravni odbor Komore.

Član 13.

Predsjednik Komore dostavlja dokumentiran zahtjev Upravnom odboru Komore, u skladu sa odredbom člana 30. stav 1. b) alineja 2. Statuta Komore, koji cijeni usklađenost oglasa sa Kodeksom stomatološke etike i deontologije i koji je nadležan da odobrava oglašavanje rada doktora stomatologije i zubnih tehničara.

Upravni odbor Komore dužan je odlučiti o uredno dokumentiranom zahtjevu najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Ukoliko Upravni odbor ocijeni da je oglas u skladu sa Kodeksom stomatološke etike i deontologije, izdaje odobrenje za oglašavanje s brojem, podnositelju zahtjeva, koje važi godinu dana od danja njegovog izdavanja.

Broj odobrenja iz odredbe stava 3. ovog člana mora biti vidljivo istakut u gornjem lijevom uglu odobrenja.

Član 14.

Unutar vremenskog razdoblja od godinu dana, doktor stomatologije i zubni tehničar može se oglašavati neograničeni broj puta, ali samo u skladu sa izdatim odobrenjem.

Član 15.

Ukoliko Upravni odbor Komore ocijeni da oglas nije u skladu sa Kodeksom stomatološke etike i deontologije, vratiti će isti na doradu saglasno odluci Upravnog odbora.

Rok za doradu oglasa iznosi 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja odluke Skupštine.

U slučaju da Upravni odbor ocijeni da dostavljeni dorađeni oglas ponovo nije u skladu sa Kodeksom stomatološke etike i deontologije, donosi odluku o odbijanju zahtjeva za oglašavanje kao neosnovanog.

Ponovni postupak oglašavanja doktora stomatologije i zubnog tehničara, a nakon okončanog postupka iz odredbe člana 13. ovog Pravilnika, podrazumijeva podnošenje novog dokumentiranog zahtjeva od strane doktora stomatologije i zubnog tehničara.

U slučaju iz odredbe stava 4. ovog člana, ponovni zahtjev podliježe proceduri i rokovima propisanim u odredbama članova 12., 13. i 14. ovog Pravilnika.

Komora je dužna voditi evidenciju o izdatim odobrenjima za oglašavanje rada.

 

V DISCIPLINSKI POSTUPAK

Član 16.

Reklamiranje privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija suprotno odredbama ovog Pravilnika ima za posljedicu pokretanje disciplinskog postupka protiv člana Komore, kao i podnošenje zahtjeva kantonalnom ministru zdravstva za donošenje rješenja o prestanku obavljanja privatne prakse, u skladu sa odredbom člana 176. stav 2. tačka 5. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH.

Protiv rješenja iz odredbe stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba nadležnom federalnom ministarstvu, putem nadležnog kantonalnog ministarstva, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja rješenja, u skladu sa odredbom člana 177. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH.

 

VI NEPROPISNO OGLAŠAVANJE

Član 17.

Komora će postupati povodom svake zaprimljene pismene prijave protiv doktora stomatologije i zubnog tehničara, odnosno na temelju dostavljenog dokaza o oglašavanju istih, koje je u suprotnosti sa odredbama ovog Pravilnika ili bez odobrenja sa brojem, u skladu sa odredbom člana 13. stav 3. i 4. ovog Pravilnika.

Ukoliko u postupku stručnog nadzora, vještačenja i slično, ovlaštena osoba Komore dođe do saznanja o nepropisnom načinu oglašavanja doktora stomatologije i zubnog tehničara, postupit će kao da je podnesena pismena prijava iz odredbe stava 1. ovog člana.

U slučaju da se doktor stomatologije i zubni tehničar prvi put oglašava suprotno odredbama ovog Pravilnika, dostavit će mu se pismena opomena i napravit će se službena zabilješka u registru doktora stomatologije i zubnih tehničara.

Ukoliko se doktor stomatologije i zubni tehničar nepropisno oglašava i nakon dostavljene opomene, pokrenut će se disciplinski postupak pred nadležnim organima Komore.

Član 18.

Odredbe ovog Pravilnika o reklamiranju primjenjuju se shodno i na doktore stomatologije i zubne tehničare uposlene u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stomatološku djelatnost, u skladu sa odredbom člana 180. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH.

Ukoliko Komora zaprimi prijavu o oglašavanju koje je u suprotnosti sa odredbama ovog Pravilnika, ili do istog saznanja dođe u postupku stručnog nadzora ili vještačenja, dužna je bez odlaganja, a u roku od 3 (tri) dana od zaprimanja prijave ili saznanja, obavijestiti direktora zdravstvene ustanove u kojoj su zaposleni doktor stomatologije, odnosno zubni tehničar.

Član 19.

Doktori stomatologije i zubni tehničari koji obavljaju privatnu praksu u skladu sa odobrenjima izdatim na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH i podzakonskih akata donesenih na temelju tog zakona, kao i Zakona o stomatološkoj djelatnosti Federacije BiH, dužni su uskladiti način isticanja naziva privatne prakse u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Izuzetno, doktori stomatologije i zubni tehničari iz odredbe člana 6. stav 3. ovog Pravilnika, dužni su uskladiti način isticanja naziva u roku od 7 (sedam) dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

 

 

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Komore.

 

Broj: 02-43/18                                                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Sarajevo, dana 18.12.2018.godine                                                                  ____­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________

 

Saglasnost na ovaj Pravilnik dala je Skupština Stomatološke komore Kantona Sarajevo, odlukom broj 02-44/18,  na sjednici održanoj dana 26.12.2018. godine