skip to Main Content

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU

STOMATOLOŠKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU STRUČNOG NADZORA U OBLASTI

STOMATOLOGIJE

Sarajevo, marta 2018. godine

 

Na temelju odredbe člana 54. Zakona o stomatološkoj djelatnosti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12), a u vezi sa odredbom člana 16. stav 1. alineja 3. Statuta Stomatološke komore Kantona Sarajevo, Upravni odbor Stomatološke komore Kantona Sarajevo na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine, donosi

 

PRAVILNIK O PROVOĐENJU STRUČNOG NADZORA U OBLASTI STOMATOLOGIJE

 

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Odredbama ovog Pravilnika utvrđuju se vrste, način i sadržaj obavljanja stručnog nadzora nad radom doktora stomatologije, zubnog tehničara i stomatološke sestre (u daljem tekstu: stomatološki djelatnici), u skladu sa odredbama članova 54.-61. Zakona o stomatološkoj djelatnosti Federacije BiH.

Predmet stručnog nadzora iz odredbe stava 1. ovog člana je neposredna zdravstvena zaštita pacijenata, s obzirom na kvalitetu i vrstu stomatoloških usluga na teritoriji Kantona Sarajevo.

Član 2.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo obavlja stručni nadzor, u svojstvu pravnog lica s javnim ovlastima, na teritoriji Kantona Sarajevo.

Član 3.

Stručni nadzor iz odredbe člana 1. ovog Pravilnika posebno se odnosi na sljedeće radnje:

-provjeravanje podataka navedenih u upitniku,

-organizaciju i način poslovanja u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi,

-stručne kvalifikacije stomatoloških djelatnika,

-kontinuirano usavršavanje stomatoloških djelatnika,

-vođenje i čuvanje stomatološke dokumentacije, saglasno propisima o evidencijama u oblasti zdravstva.

Član 4.

Provođenje stručnog nadzora ne podrazumijeva obavljanje vanjske ocjene kontrole i sigurnosti koju provodi Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH, koju provodi saglasno propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu.

Član 5.

Stručni nadzor stomatoloških djelatnika ima za svoju svrhu da provjeri sljedeće:

-opis poslova, prava i obaveza, te odgovornost stomatoloških djelatnika,

-stručni rad stomatoloških djelatnika, sa aspekta pravila struke i primjene savremenih postupaka i tehnologija u stomatologiji, kao i praćenje dostignuća u razvoju stomatološke nauke,

-primjena etičkih i deontoloških načela,

-poštovanje prava pacijenta, u skladu sa odredbama Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10),

-kontinuirano usavršavanje stomatoloških djelatnika, radi održavanja i unapređenja kvaliteta stomatološke djelatnosti,

-poštovanje prijave zaraznih oboljenja koja podliježu obaveznom prijavljivanju, saglasno odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/05), kao i propisima donesenim na osnovu tog Zakona,

-poštovanje prijave nadležnom organu, ukoliko stomatološki djelatnik tokom obavljanja stomatološke djelatnosti posumnja da je smrt ili tjelesna povreda pacijenta nastala nasilnim putem, saglasno propisima o krivičnom postupku,

-vođenje i čuvanje stomatološke dokumentacije, saglasno propisima o evidencijama u oblasti zdravstva, kao i propisima o čuvanju arhivske građe u Federaciji BiH,

-druga pitanja od značaja za utvrđivanje i ocjenjivanje kvalitete rada i načina ostvarivanja zdravstvene zaštite.

 

II ODBOR ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA

Član 6.

Za obavljanje stručnog nadzora pri Stomatološkoj komori Kantona Sarajevo osniva se Odbor za obavljanje stručnog nadzora nad radom stomatoloških djelatnika (u daljem tekstu: Odbor).

Predsjednika Odbora za obavljanje stručnog nadzora bira i razrješava Upravni odbor Komore, na prijedlog Predsjedništva Komore.

Članove Odbora za obavljanje stručnog nadzora bira predsjednik Odbora za obavljanje stručnog nadzora sa liste stomatoloških djelatnika koji ispunjavaju uslove za provođenje stručnog nadzora.

Sastav Odbora čine tri člana, od kojih mora biti najmanje po jedan doktor stomatologije, zubni tehničar i stomatološka sestra.

Član 7.

Doktor stomatologije, odnosno zubni tehničar i stomatološka sestra koji obavljaju stručni nadzor moraju imati isti stepen zvanja, kao i doktor stomatologije, odnosno zubni tehničar i stomatološka sestra čiji se rad stručno nadzire.

 

Član 8.

Nadležnosti Odbora taksativno su navedene u odredbi člana 55. stav 2. Zakona o stomatološkoj djelatnosti Federacije BiH, te u njih spadaju sljedeće:

-organiziranje obuke stomatoloških djelatnika za izvršenje stručnog nadzora,

-donošenje liste stomatoloških djelatnika koji obavljaju stručni nadzor,

-donošenje stručnih mjerila za obavljanje stručnog nadzora,

-izrada prijedloga godišnjeg programa stručnog nadzora,

-vođenje evidencije o obavljenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,

-izrada godišnjeg izvještaja o obavljenom stručnom nadzoru,

-koordiniranje provođenja stručnog nadzora sa nadležnom zdravstvenom inspekcijom,

-obavljanje i drugih poslova u skladu sa općim aktima iz oblasti zdravstvene djelatnosti.

Član 9.

Način rada Odbora detaljnije je uređen Poslovnikom o radu Odbora za obavljanje stručnog nadzora, koji se donosi na prvoj sjednici Odbora.

Poslovnik iz odredbe stava 1. ovog člana podliježe saglasnosti Skupštine Komore.

Komora vodi evidenciju o obavljenim stručnim nadzorima na teritoriji Kantona Sarajevo.

Član 10.

Za provođenje stručnog nadzora nad radom doktora stomatologije u zdravstvenim ustanovama, doktor stomatologije koji provodi stručni nadzor mora imati najmanje isti stepen stručnog zvanja kao i doktor stomatologije čiji se rad stručno nadzire, kao i dugogodišnje radno iskustvo u stomatološkoj djelatnosti.

Odredbe iz stava 1. ovog člana se shodno primjenjuju i na stručni nadzor doktora stomatologije u privatnim polivalentnim stomatološkim ordinacijama, doktora stomatologije u privatnim specijalističkim ordinacijama, stomatološke sestre-tehničare i zubne tehničare, u skladu sa odredbom člana 56. Zakona o stomatološkoj djelatnosti Federacije BiH.

Ukoliko stručni nadzor obavlja stomatološka sestra-tehničar, odnosno zubni tehničar, isti se provodi uz stručnu superviziju doktora stomatologije.

 

III VRSTE STRUČNOG NADZORA

Član 11.

Stručni nadzor može biti redovni i vanredni.

Član 12.

Redovni stručni nadzor obavlja se na temelju godišnjeg programa za stručni nadzor u svim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama na teritoriji Kantona Sarajevo.

Godišnji program, iz odredbe stava 1. ovog člana, na prijedlog Odbora donosi Upravni odbor Komore, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu.

Redovni stručni nadzor nad radom članova Komore obavlja se u pravilu jednom unutar šest godina.

Predsjednik Komore najmanje jednom godišnje podnosi nadležnom ministarstvu izvještaj o provedenom stručnom nadzoru tokom jedne kalendarske godine.

Godišnji program iz odredbe stava 1. ovog člana objavljuje se na web stranici Komore.

Član 13.

Vanredni stručni nadzor obavlja se izvan utvrđenog godišnjeg programa.

Vanredni stručni nadzor obavlja se u slučaju pisane i potpisane pritužbe građana na rad člana Komore, s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvene usluge koju pruža, na zahtjev nadležnog ministarstva zdravstva ili na zahtjev drugih državnih organa izvršne ili sudske vlasti.

Vanredni stručni nadzor može se provesti i na temelju saznanja koja ukazuju na potrebu provođenja istog, do kojih se došlo putem javnih medija i slično.

Odluku o potrebi provođenja vanrednog stručnog nadzora donosi predsjednik Odbora.

Član 14.

Za provođenje svakog pojedinog stručnog nadzora predsjednik Odbora u okviru svojih nadležnosti nabrojanih u odredbi člana 8. ovog Pravilnika, imenuje jednog doktora stomatologije za obavljanje stručnog nadzora, u skladu sa odredbom čl. 7. ovog Pravilnika.

Ukoliko se ukaže potreba, a naročito kod provođenja vanrednog stručnog nadzora, predsjednik Odbora može imenovati i više od jednog doktora stomatologije za obavljanje stručnog nadzora.

Stomatološki djelatnici ovlašteni da obavljaju stručni nadzor isti obavljaju samostalno, u skladu sa načelima stomatološke djelatnosti, Kodeksom etike i deontologije, kao i zakonima iz oblasti zdravstva, te propisima donesenim na temelju tih zakona i odredbama ovog Pravilnika.

 

 IV POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

Član 15.

Predsjednik Odbora donosi nalog o provođenju svakog pojedinog stručnog nadzora, u skladu sa godišnjim programom za stručni nadzor.

Nalog iz odredbe stava 1. ovog člana treba sadržavati podatke o stomatološkom djelatniku kod kojeg će se obaviti stručni nadzor, podatke stomatološkog djelatnika koji će obaviti stručni nadzor, mjesto i vrijeme obavljanja stručnog nadzora, te druge podatke bitne za provođenje stručnog nadzora.

Član 16.

Nalog o provođenju stručnog nadzora mora se dostaviti stomatološkom djelatniku nad čijim će se radom obaviti stručni nadzor i stomatološko djelatniku, odnosno stručnom nadzorniku koji će provesti proceduru stručnog nadzora, najkasnije 8 (osam) dana prije obavljanja stručnog nadzora.

Izuzetno, stručni nadzor se može obaviti i bez pisanog naloga, u slučaju zahtijevanja hitnosti u postupanju, ali uz obaveznu prethodnu najavu telefonskim putem stomatološkom djelatniku nad čijim će se radom obaviti stručni nadzor.

Član 17.

Kao prilog nalogu, iz odredbe člana 15. ovog Pravilnika, stomatološkom djelatniku se dostavlja upitnik, kojeg je isti dužan popuniti te ga dostaviti stručnom nadzorniku koji obavlja stručni nadzor, najkasnije 3 (tri) dana prije početka obavljanja stručnog nadzora.

Ukoliko je stomatološki djelatnik, nad čijim se radom obavlja stručni nadzor, zaposlenik u zdravstvenoj ustanovi, upitnik iz odredbe stava 1. ovog člana popunjavanju stomatološki djelatnik i osoba ovlaštena za zastupanje te zdravstvene ustanove.

 

Član 18.

Upitnik iz odredbe člana 17. ovog Pravilnika naročito sadrži:

-opće podatke o stomatološkoj ordinaciji, grupnoj praksi i zdravstvenoj ustanovi (naziv, vrsta stomatološke djelatnosti, radno vrijeme i slično),

-podatke o broju pacijenata kojima se pružaju stomatološke usluge,

-podatke o obimu i vrsti stomatološke zaštite,

-podatke o prostoru, opremi, broju i stručnoj spremi zaposlenih,

-podatke o načinu vođenja stomatološke i druge odgovarajuće dokumentacije,

-druge podatke saglasno Zakonu, podzakonskim aktima i odredbama ovog Pravilnika.

Član 19.

Tokom obavljanja stručnog nadzora obavezna je nazočnost stomatološkog djelatnika nad čijim radom se provodi stručni nadzor.

Ukoliko se stručni nadzor obavlja u zdravstvenoj ustanovi, u istom treba sudjelovati i odgovorna osoba te zdravstvene ustanove.

Stručnom nadzoru može prisustvovati i osoba na čiji se zahtjev provodi vanredni stručni nadzor, te druge osobe čije prisustvo, prema mišljenju predsjednika Odbora, doprinosi u provođenju stručnog nadzora.

Član 20.

Stomatološki djelatnik nad čijim se radom provodi stručni nadzor dužan je omogućiti obavljanje stručnog nadzora i pružiti sve potrebne podatke i obavijesti.

Ukoliko stomatološki djelatnik odbije ili onemogući obavljanje stručnog nadzora, stručni nadzornik koji provodi stručni nadzor dužan je podnijeti prijavu Časnom sudu prvog stepena pri Stomatološkoj komori Kantona Sarajevo i nadležnoj kantonalnoj inspekciji, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obavljenog stručnog nadzora.

Član 21.

Stručni nadzornik ovlašten da obavi stručni nadzor, dužan je isti obaviti u najkraćem mogućem roku, pazeći pri tome da svojim postupcima ne ometa redovan rad stomatološkog djelatnika nad čijim radom obavlja stručni nadzor.

Ukoliko stručni nadzornik nije u mogućnosti obaviti stručni nadzor tijekom jednog radnog dana, pojedine radnje može obaviti i kasnije, ali najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana započetog stručnog nadzora.

Član 22.

Podaci za koje stomatološki djelatnik sazna u toku provođenja stručnog nadzora smatraju se službenom tajnom.

Član 23.

Tok stručnog nadzora se odvija sljedećim redoslijedom:

-sa stomatološkim djelatnikom razgovara se o općim pitanjima vezanim uz obavljanje stomatološke djelatnosti,

-provjeravaju podaci iz upitnika,

-na osnovu uvida u stomatološku i drugu odgovarajuću dokumentaciju, provjerava se stručnost rada stomatološkog djelatnika,

-razgovara o uočenim pogreškama, te odnosu stomatološkog djelatnika prema pacijentu,

-obavlja se savjetovanje stomatološkog djelatnika povodom načina otklanjanja uočenih pogrešaka tokom provođenja stručnog nadzora.

 

Član 24.

Po završetku stručnog nadzora, stručni nadzornik koji provodi stručni nadzor, sastavlja zapisnik, koji mora sadržavati sljedeće:

-pravni osnov za obavljanje stručnog nadzora,

-podatke o stručnom nadzorniku koji provodi stručni nadzor,

-mjesto, vrijeme i trajanje stručnog nadzora,

-podatke o stomatološkom djelatniku kod kojeg se obavlja stručni nadzor (ime i prezime, specijalizacija, naziv radnog mjesta i slično),

-podatke o drugim osobama koje su nazočne stručnom nadzoru,

-nalaz i mišljenje o obavljenom stručnom nadzoru, te prijedlog mjera, sa rokovima za postupanje po istim,

-očitovanje, odnosno prigovor stomatološkog djelatnika nad čijim se radom proveo stručni nadzor,

-izjava stomatološkog djelatnika o navodima iz pritužbe, ukoliko se stručni nadzor obavlja po zaprimljenoj pisanoj i potpisanoj pritužbi građanina,

-potpis stručnog nadzornika koji obavlja stručni nadzor, potpis stomatološkog djelatnika nad čijim radom se provodi stručni nadzor, te potpis svih drugih osoba koje su bile nazočne pri obavljanju stručnog nadzora.

Stručni nadzornik odgovara za istinitost podataka navedenih u zapisniku iz odredbe stava. 1. ovog člana.

Sve nazočne osobe zadržavaju po jedan primjerak zapisnika.

Član 25.

Stručni nadzornik koji provodi stručni nadzor dužan je dostaviti zapisnik Odboru, najkasnije u roku od 3 (tri) dana po obavljenom stručnom nadzoru, koji na temelju istog donosi rješenje o mjerama za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka i rok za njihovo izvršenje.

Rješenje iz odredbe stava 1. ovog člana se dostavlja stomatološkom djelatniku kod kojeg je obavljen stručni nadzor, nadležnom ministarstvu zdravstva, zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi, radi daljeg provođenja neophodnih mjera.

Član 26.

Stručni nadzornik je dužan da, nakon proteka roka za izvršenje mjera iz rješenja, obavi ponovni stručni nadzor nad radom stomatološkog djelatnika, kako bi provjerio da li je stomatološki djelatnik postupio po predloženim mjerama iz rješenja.

Stručni nadzornik sačinjava rezultate ponovog stručnog nadzora, o kojima je obavezan obavijestiti Odbor najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana obavljenog ponovnog stručnog nadzora.

Član 27.

Ako se prilikom obavljanja stručnog nadzora utvrde nedostaci za koje je nadležna Stomatološka komora Kantona Sarajevo, Odbor je dužan, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zapisnika, podnijeti nadležnom organu Komore prijavu radi pokretanja postupka protiv stomatološkog djelatnika.

Ukoliko se prilikom obavljanja stručnog nadzora utvrde nedostaci za koje je nadležna zdravstvena isnpekcija, Odbor je obavezan, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana po zaprimanju zapisnika, obavijestiti nadležnu zdravstvenu inspekciju.

Član 28.

Protiv rješenja iz odredbe člana 25. ovog Pravilnika, stomatološki djelatnik nad čijim se radom obavlja stručni nadzor, te odgovorna osoba zdravstvene ustanove, odnosno titular odobrenja za privatnu praksu, imaju pravo žalbe Upravnom odboru Komore, u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja rješenja.

Žalba nema suspenzivan karakter, odnosno ne odlaže izvršenje naloženih mjera iz rješenja.

Upravni odbor Komore mora donijeti odluku po žalbi najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja iste.

Član 29.

Odluka Upravnog odbora po žalbi je konačna.

Član 30.

Ukoliko Upravni odbor Stomatološke komore Kantona Sarajevo utvrdi da je stručni nadzornik prilikom obavljanja stručnog nadzora propustio preduzeti odgovarajuće mjere ili prekoračio svoje ovlasti, razrješit će stručnog nadzornika sa liste stomatoloških djelatnika koji su ovlašteni da provode stručni nadzor.

 

V SREDSTVA ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA

Član 31.

Sredstva za obavljanje stručnog nadzora osiguravaju se iz budžeta Stomatološke komore Kantona Sarajevo.

Naknada za obavljanje stručnog nadzora stručnim nadzornicima koji obavljaju stručni nadzor utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Upravni odbor Komore.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Komore.

 

Broj: 02-45/18                                                                                                        PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Sarajevo, dana 18.12.2018. godine                                                                            ________________________

 

Saglasnost na ovaj Pravilnik dala je Skupština Stomatološke komore Kantona Sarajevo, odlukom broj 02-46/18, na sjednici održanoj dana 26.12.2018. godine.