skip to Main Content

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I BODOVANJU

KOMORA  LIJEČNIKA – DOKTORA  STOMATOLOGIJE,

ZUBNIH  TEHNIČARA i  STOMATOLOŠKIH SESTARA

KANTONA  SARAJEVO

Pravilnik

      o stručnom usavršavanju i bodovanju  

                     

                         

I   OPĆE  ODREDBE     

 Član  1.

Ovim  Pravilnikom utvrđuju se sadržaj, rokovi, postupak, prava i obaveze nadležnih Tijela Komore u procesu bodovanja  i  organiziranja stručnog usavršavanja i seminara  članova Komore, koji stomatološku djelatnost obavljaju na području Kantona Sarajevo u privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama i stomatološkim  ordinacijama.

II  STRUČNO  USAVRŠAVANJE

Član  2.

Stomatološki djelatnici-tri strukovna razreda imaju pravo i obvezu na stručno  usavršavanje-edukaciju radi održavanja  kvaliteta stomatološke djelatnosti kroz pračenje novih naučnih saznanja, tehnologija i metoda,  te radi sticanja uvjeta za izdavanje i obnavljanje odobrenja za samostalan rad- Licence od strane nadležne Komore.

 Član  3.

Stručno usavršavanje – edukacija obuhvata teoretske i praktične postupke zasnovane na stručnim i naučnim saznanjima, na  način propisan Statutom  i drugim općim aktima Komore, te pozitivnim zakonskim propisima kojima se definira slijedeće;

– specijalizacija,

– postdiplomski  studij,

– doktorski studij

-primarijat

– stručni simpozij i kongres

– studijski boravak u inozemstvu,

– objavljivanje članaka u naučnim i stručnim časopisima,

– pretplata na stručne i naučne  časopise,

– objavljivanje knjiga iz oblasti stomatološke djelatnosti, ili poglavlja u

literaturi i priručnicima.

Član  4.

Stručna predavanja – edukaciju na zahtjev mogu provoditi zdravstveni fakulteti, zdravstvene ustanove, zavodi, udruženja, pravna lica ili pojedinci.

Zahtjev iz stava 1.podnosi se  Komori u pismenoj formi.

Zahtjev odobrava Predsjednik Komore, potpisivanjem Ugovora o održavanju stručnog predavanja  sa  Podnosiocem Zahtjeva.

Upravni odbor Komore donosi Odluku o isplati finansijskih sredstava  nastalih po Ugovoru.

Član  5.

Upravni odobor Komore donosi Odluku o davanju saglasnosti na godišnji Plan i Program  kontinuiranih stručnih predavanja.

Član 6.

Vanredno stručno predavanje ili seminar odobrava Predsjednik Komore, a Upravni odbor donosi Odluku o isplati finansijskih sredstava utvrđenih u Ugovoru predviđenom u članu 4. ovog Pravilnika.

 

 Član  7.

Zahtjev  za organiziranje kontinuiranog ili vanrednog stručnog predavanja ili seminara podnosi se Predsjedniku Komore u pismenoj formi  putem protokola Komore.Na dostavljeni Zahtjev Predsjednik Komore očituje se u pismenoj formi.

Član  8.

Povjerenstvo za bodovanje i stručno usavršavanje Komore  odlučuje o broju bodova za svako pojedinačno  kontinuirano ili vanredno stručno predavanje, o čemu se sačinjava Evidencijski list.

 

Član  9.

U slučaju kada se održavanje stručnog predavanja ponavlja u okviru jedne kalendarske godine, potrebno je pribaviti saglasnost  Povjerenstva za bodovanje i stručno usavršavanje Komore.

Član  10.

U slučaju ne izvršavanja ugovorenih  obaveza potpisnika  Ugovora iz člana 4. ovog Pravilnika,  uskratiti će se vrijednovanje ili objavljivanje  stručnog predavanja do izvršenja  ugovorenih obaveza.

Član  11.

 Radi kontinuiranog stručnog usavršavanja-edukacije shodno pozitivnim zakonskim propisima, Komora  organizira najmanje dva  stručna predavanja koja podliježu obaveznom  bodovanju  u jednoj kalendarskoj godini.

Član  12.

Poziv na kontinuirano  stručno predavanje – edukaciju  u organizaciji Komore na godišnjem nivou obavezno sadrži:

–  vrijeme i mjesto održavanja ,

–  Temu, ime i titulu predavača

–  iznos  koji je neophodno uplatiti  u svrhu kotizacije

–  broj tekučeg računa Komore

Član  13.

Stomatološki djelatnici obvezani su u okviru  kontinuiranog  stručnog usavršavanja  dobiti najmanje  20 (dvadeset) bodova za doktore stomatologije,  a  10 (deset) za zubne tehničare i stomatološke sestre-tehničare prema Bodovnoj listi Komore, u toku jedne kalendarske godine.

 

Član  14.

Stomatološki djelatnik   koji  stekne  više od 20.  odnosno 10.  bodova u toku  jedne kalendarske godine ima pravo prenijeti ostatak  bodova u narednu kalendarsku godinu na način previđen  Bodovnom listom Komore .

 Član  15.

Na doktore stomatologije iz reda naučno-nastavnog kadra (asistent, viši asistent, docent, v.prof, red.prof ili emeritus ), ne primjenjuje se član 13. ovog Pravilnika.

                          

Član  16.

Stomatološki djelatnici u slučaju  privremene spriječenosti obavljanja djelatnosti u kontinuitetu do 6/šest/ mjeseci ( bolovanje, porodiljdsko odsustvo i sl) u toku jedne kalendarske godine, oslobađaeni su  obaveze sticanja bodova u toj kalendarskoj godini.

III BODOVNA LISTA

                         

Član  17.

U  proceduri obnavljanja ili produženja Licence na osnovu kriterija utvrđenih od strane Povjerenstva za bodovanje, Komora primjenjuje  na godišnjem nivou slijedeće  vrednovanje stručnog usavršavanja prema Bodovnoj listi:                       

  1. Specijalizacija 10 bodova
  2. Poslijediplomski studij10-30 bodova
  3. Primarijat 15 bodova
  4. Tečaj stručnog usavršavanja koji organizira Komora 1-10 bodova
  5. Ostali tečajevi stručnog usavršavanja, 1-5 bodova
  6. Stručni i znanstveni simpoziji i kongresi , 10 bodova

                

Član 18.

Stručna predavanja na lokalnom nivou boduju se kao;

predavanje 10 bodova,

poster  8 bodova ,

pasivno učešće  5 bodova.

Stručna predavanja na međunarodnom nivou boduju se kao;

predavanje 20 bodova,

poster 15 bodova,

pasivno učešće  10 bodova.

Studijski boravak u inozemstvu do 30 dana, 25 bodova

Objavljivanje stručnih članaka u znanstvenim časopisima 10-20 bodova,       stručnim časopisima 10-20 bodova,

pretplata na stručne časopise 5 bodova,

objavljivanje knjige 60 bodova,

poglavlja u knjizi 10- 40 bodova,

a priručnika 30 bodova.

               

Član  19.

Doktor stomatologije u toku  šest godina obavezan je imati ukupno 120 bodova prema Bodovnoj listi nadležne Komore.

Stomatološki djelatnik sa srednjom ili višom stručnom spremom obavezan je imati ukupno 60.bodova.

Član  20.

Postupak i kriterij provjere stručnog znanja stomatoloških djelatnika koji djelatnost obavljaju na području Kantona Sarajevo utvrdit će se  posebnim aktom Komore uvažavajući  odredbe važečih zakonskih propisa na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 21.

Administrativne poslove u proceduri održavanja stručnog predavanja obavlja tehnički sekretar Komore.

Poslove iz stava 1. obavlja u dogovoru sa Predavačem /organizatorom/ stručnog predavanja i uz  saglasnost Predsjednika Komore.      

Član  22.

Sadržaj, rokove i način distribucije Pozivnica na stručno predavanje utvrđuje Predavač /organizator/ stručnog .predavanja u dogovoru sa Predsjednikom Komore.

Član 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i podliježe obavezi objavljivanja na službenoj web stranici Komore.

Član  24.

Danom usvajanja ovog Pravilnika stavlja se van snage Odluka Upravnog odbora doktora stomatologije od 26.07.2013.godine o usvojanju Pravilnika o stručnom usavršavanju i bodovanju doktora stomatologije Komore.

Broj: 01-405/13
Sarajevo: 19.12.2013.godine

Upravni odbor Komore tri strukovna razreda