skip to Main Content

STATUT STOMATOLOŠKE KOMORE KANTONA SARAJEVO

Na osnovu odredbe člana 221. i 223. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), a u vezi sa odredbom člana 47. i 68. Zakona o stomatološkoj djelatnosti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12), Skupština Stomatološke komore Kantona Sarajevo, na svojoj sjednici održanoj dana 11.04.2018. godine donosi

 

STATUT

STOMATOLOŠKE KOMORE KANTONA SARAJEVO

 

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Odredbama ovog Statuta uređuje se ustrojstvo, unutarnja organizacija i djelokrug nadležnosti Stomatološke komore Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora), način izbora i djelovanja predstavnika Komore, te druga pitanja kojima se uređuje oblast stomatološke djelatnosti koju obavljaju lica sa završenim stomatološkim fakultetom, lica sa završenom srednjom zubotehničkom školom, odnosno smjer zubni tehničar i smjer stomatološka sestra-tehničar.

Član 2.

Komora je samostalno strukovno udruženje koje se osniva za područje Kantona Sarajevo, sa ciljem da štiti prava i interese članova Komore, te da preduzima mjere za očuvanje ugleda i unapređenja struke.

Komora ima status pravnog lica i upisuje se u registar kod nadležnog Suda.

Komora zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inostranstvu.

 

II NAZIV, SJEDIŠTE I ČLANSTVO KOMORE

Član 3.

Naziv Komore je „STOMATOLOŠKA KOMORA KANTONA SARAJEVO“.

Za komunikaciju u međunarodnom pravnom saobraćaju, Komora koristi naziv na engleskom jeziku koji glasi:

THE DENTAL CHAMBER OF CANTON SARAJEVO“.

Sjedište Komore je u Sarajevu, ulica Čekaluša broj 63, općine Centar.

Član 4.

Komoru predstavlja i zastupa predsjednik Komore. U posebnim pravnim predmetima predsjednik Komore može ovlastiti podpredsjednike ili drugu stručnu osobu da zastupa interese Komore i njenih članova.

Komora ima pravo da primi u stalni radni odnos sekretara i diplomiranog pravnika.

Član 5.

Komora ima pečat, koji je okruglog oblika sa tekstom: Stomatološka komora Kantona Sarajevo.

Komora može imati i znak, o čemu odluku donosi Skupština Komore.

Znak iz odredbe stava 3. ovog člana može biti stiliziran.

Odluku o  načinu upotrebe i čuvanju pečata donosi predsjednik Komore.

Član 6.

Članstvo u Komori je obavezno.

Obavezni članovi Komore su sljedeći:

-doktori stomatologije koji obavljaju stomatološku djelatnost u javnoj ili privatnoj zdravstvenoj ustanovi na području Kantona Sarajevo,

-zubni tehničari koji rade u struci na području Kantona Sarajevo,

-stomatološke sestre-tehničari koji rade u struci na području Kantona Sarajevo.

Član 7.

Komoru pored doktora stomatologije, čine dva strukovna razreda:

-strukovni razred zubnih tehničara,

-strukovni razred stomatoloških sestara-tehničara.

Svi članovi Komore, doktori stomatologije, zubni tehničari i stomatološke sestre imaju ista prava, obaveze i odgovornosti u Komori, te na isti način odgovaraju pred Časnim sudom Komore za svoja djelovanja.

Član 8.

Komora vodi Registar svih svojih članova po kategoriji stručnog zvanja i predstavlja ih na području Kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine, na teritoriji države Bosne i Hercegovine u cjelini, a po potrebi i izvan granica R BiH.

Član 9.

Članovi Komore imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti u Komori.

 1. Članovi Komore imaju pravo na sljedeće:
 • aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u tijela Komore,
 • ostvarivati svoja stručna prava i druge usluge Komore, shodno odredbama ovog Statuta,
 • dobiti iskaznicu Komore,
 • sudjelovati u rješavanju svih pitanja iz nadležnosti Komore,
 • pismeno i elektronski biti informirani o svim zbivanjima iz djelokruga rada Komore.
 1. Članovi Komore imaju sljedeće obaveze:
 • poštovati i pridržavati se svih odluka i propisa koje donose tijela Komore,
 • redovito izvještavati Komoru o promjenama osobnih i stručno-biografijskih podataka iz Registra,
 • redovno plaćati članarinu i ostala davanja koje utvrdi Komora,
 • stručno se usavršavati,
 • provesti proceduru sticanja i obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence).

Član 10.

Članstvo u Komori prestaje na jedan od sljedećih načina:

-oduzimanjem licence,

-prestankom obavljanja poslova stomatološkog djelatnika na području Kantona Sarajevo,

-u slučaju da stomatološki djelatnik koji je u starosnoj penziji ne posjeduje uredno liječničko uvjerenje,

-neplaćanjem članarine u trajanju od 3 (tri) mjeseca,

-smrću člana Komore.

 

III DJELATNOST I NADLEŽNOST KOMORE

Član 11.

Djelatnost Komore provodi se na način poštivanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti i nadležnosti Stomatološke komore Federacije BiH, koja obavlja sljedeće:

-utvrđivanje zajedničkih kriterija za licenciranje članova kantonalnih komora, odnosno Komore,

-utvrđivanje sadržaja i izgleda Registra licenciranih članova Komore,

-vođenje jedinstvenog Registra licenciranih članova za područje cijele Federacije,

-utvrđivanje zajedničkog sadržaja stručnog usavršavanja, rokova i postupka provjere stručnosti ponaosob za doktore stomatologije, zubne tehničare i stomatološke sestre-tehničare koje su ostvarili u okviru stručnog usavršavanja,

-utvrđivanje načina i uvjeta za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama i certificiranje članova Komore za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama za doktora stomatologije, zubne tehničare i stomatološke sestre-tehničare.

U roku od 30 (trideset) dana od dana registracije Komore kod nadležnog Suda, izvršit će se registracija podataka o izdatim licencama, na način preuzimanjem podataka iz Registra Stomatološke komore Federacije BiH.

Preuzimanjem nadležnosti u pogledu izdavanja i produžavanja licenci doktorima stomatologije na području Kantona Sarajevo, Komora je u obavezi da pismenim putem informira sve registrovane članove Stomatološke komore Federacije BiH.

Član 12.

Doktor stomatologije, zubni tehničar i stomatološka sestra-tehničar se nakon položenog stručnog ispita u struci, obavezno upisuju u Registar Komore i time stiču pravo na izdavanje licence, odnosno pravo na samostalan rad u struci.

Licenca je javna isprava koju izdaje Komora, saglasno odredbama Pravilnika o postupku izdavanja licence od strane Komore, kao i sadržaju i izgledu licence koji donosi federalni ministar zdravstva, u skladu sa odredbom člana 148. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Doktor stomatologije, zubni tehničar i stomatološka sestra-tehničar obavljaju poslove svoje profesije samo u ukviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od Komore.

Član 13.

Komora putem svojih stručnih tijela utvrđuje jedinstvene kriterije za licenciranje, stručno usavršavanje i vođenje Registra svojih članova sa zvanjem zubni tehničar i stomatološka sestra-tehničar.

Član 14.

Rad Komore prati nadležno kantonalno ministarstvo, sa aspekta poštivanja zakona i utvrđene politike iz oblasti zdravstva.

Član 15.

Komora obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi Kodeks medicinske etike i deontologije, koji nije u suprotnosti sa istim na federalnom nivou,
 2. preuzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
 3. daje mišljenje kantonalnom ministru zdravstva o opravdanosti izdavanja, produženja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse, kao i početka, proširenja, promjene ili prestanka rada privatnih ustanova koje obavljaju stomatološku i zubozdravstvenu djelatnost na području kantona, sa pozicije očuvanja profesije koju zastupa,
 4. certificira članove Komore za upravljanje novim tehnologijama na osnovu načina i uvjeta koje propisuje Stomatološka komora Federacije BiH,
 5. utvrđuje minimalnu i maksimalnu cijenu stomatoloških i zubotehničkih usluga za privatne ustanove, koje ne ostvaruju prihode putem Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona,
 6. ovjerava cjenovnik usluga privatne prakse,
 7. daje mišljenje na cijene stomatoloških i zubotehničkih usluga iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
 8. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i drugih ugovora osiguranja,
 9. osigurava zaštitu građanima u skladu sa Zakonom o pravima i odgovornostima pacijenata Federacije BiH,
 10. po službenoj dužnosti izdaje, obnavlja i oduzima licence svojim članovima na osnovu zajedničkih kriterija nadležne federalne komore ili nadležnog sudskog organa,
 11. putem ovlaštenih članova učestvuje u izradi i utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga,
 12. daje stručna mišljenja kod primjene propisa koji su od uticaja za razvoj struke,
 13. organizira dodatna stručna usavršavanja u skladu sa novim priznatim tehnologijama,
 14. objavljuje nove dijagnostičko-terapijske metode,
 15. utvrđuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse,
 16. odlučuje u slučaju koji se ne smatra reklamiranjem zdravstvenih usluga,
 17. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i općim aktima Komore, a kojima je cilj zaštita i unapređenje struke koju zastupa.

 

IV JAVNA OVLAŠTENJA

Član 16.

Komora obavlja javna ovlaštenja, u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlaštenja imaju karakter javnih isprava.

Komora može izdavati potvrde, uvjerenja i slično o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

Komora štiti pravo na privatnost svojih članova u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 17.

U sklopu javnih ovlaštenja, Komora obavlja sljedeće:

-vodi Registar doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara-tehničara za područje Kantona Sarajevo,

-daje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad doktora stomatologije i zubnih tehničara, na zahtjev nadležnog organa u skladu sa federalnim propisima,

-obavlja po potrebi ili na zahtjev stručni nadzor nad radom svojih članova,

-određuje najniže cijene stomatoloških i zubotehničkih usluga izvan osnovne (javne) mreže zdravstvene djelatnosti,

-sudjeluje putem ovlaštenih stručnjaka i eksperata iz oblasti stomatoloških nauka u sudsko-forenzičkim vještačenjima na vlastiti zahtjev, kao i na zahtjev suda ili stranke.

 

V ORGANIZACIJA KOMORE

Član 18.

Za obavljanje stručnih, pravnih i finansijskih poslova Komore uspostavlja se:

-Predsjedništvo Komore,

-Skupština Komore,

-Upravni odbor Komore,

-Upravni odbor strukovnog razreda stomatoloških sestara,

-Upravni odbor strukovnog razreda zubnih tehničara,

-Časni sud.

Član 19.

Predsjedništvo Komore čini predsjednik sa dva potpredsjednika, sukladno nivou stručnog zvanja i zavisno od toga gdje obavlja stomatološku djelatnost, u javnom ili privatnom sektoru.

Predsjedništvo Komore imenuje i razrješava Skupština Komore na izbornoj sjednici većinom glasova ukupnog broja članova na period od 4 (četiri) godine.

Predsjednik i potpredsjednici Komore, kao i članovi Skupštine, mogu biti birani najviše 2 (dva) mandata uzastopno.

Član 20.

Upravni odbori strukovnih razreda sastoje se od po 5 (pet) članova navedenog strukovnog razreda, koji način izbora, prava i obaveze članova, kao i nadležnosti, detaljnije reguliraju posebnim Poslovnikom.

 

VI SKUPŠTINA KOMORE

Član 21.

Skupština je najviše tijelo odlučivanja Komore.

Član 22.

U sastav Skupštine biraju se članovi predloženi od strane predstavnika javnih zdravstvenih ustanova, djelatnika privatnih zdravstvenih ustanova, te na prijedlog istaknutih stručnjaka iz oblasti stomatoloških nauka, odlukom većine.

Član 23.

Članovi Skupštine između sebe biraju predsjednika Skupštine većinskim javnim glasanjem.

 

Član 24.

Skupštinu Komore čini ukupno 36 (tridesetšest) članova iz reda stručnjaka za oblast stomatoloških nauka, predstavnika iz reda srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, te predstavnika zubnih tehničara i stomatoloških sestara-tehničara.

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu imenuje 3 (tri) člana u sastav Skupštine, od kojih se Dekan i Prodekan za nastavu fakulteta biraju po položaju.

Član 25.

Sjednicom Skupštine Komore, koja može biti redovna, vanredna i po hitnom postupku, predsjedava predsjednik Skupštine, na temelju utvrđenog dnevnog reda.

Član 26.

Skupština Komore obavlja sljedeće poslove:

a)donosi:

-Statut, kao najviši pravni akt Komore,

-Kodeks stomatološke etike i deontologije,

-Poslovnik o radu Skupštine,

-Pravilnik o izboru tijela Komore,

-Pravilnik o nadležnostima Časnog suda Komore,

-Odluku o zaštitnom znaku Komore,

-finansijski plan na godišnjem nivou,

-završni račun Komore na godišnjem nivou,

-druge akte iz djelokruga rada Komore,

 

b)odlučuje:

-o naknadama za rad pri Komori Predsjedništva i članova Upravnog odbora,

-o visini članarine, te drugim davanjima članova Komore,

c)razmatra:

-izvještaje svih tijela Komore,

d)bira i razrješava:

-članove Upravnog odbora Komore,

-članove Povjerenstva za bodovanje i stručno usavršavanje Komore.

Član 27.

Ako se blagovremeno ne provede izbor članova Skupštine Komore za novi mandat po isteku prethodnog mandata, aktuelni članovi Skupštine nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova.

Produženje mandata može trajati 3 (tri) mjeseca, odnosno najduže 6 (šest) mjeseci od isteka mandata.

 

VII UPRAVNI ODBOR I STRUKOVNI UPRAVNI ODBORI KOMORE

Član 28.

Upravni odbor Komore u svom sastavu ima 5 (pet) članova, od kojih su 3 (tri) člana doktori stomatologije, a 2 (dva) člana su po funkciji predsjednik Upravnog odbora stomatoloških sestara i predsjednik Upravnog odbora zubnih tehničara.

Član 29.

Izbor i imenovanje predsjednika i članove Upravnog odbora potvrđuje Skupština na osnivačkoj ili posebnoj sjednici.

Član 30.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 1. a) donosi:

-opća akta Komore, osim onih iz nadležnosti Skupštine,

-Poslovnik o radu Upravnog odbora, uz saglasnost Skupštine Komore,

-odluku o raspisivanju izbora za nove članove Skupštine Komore,

-odluke o angažmanu stručnjaka za pojedine oblasti u svrhu unapređenja i zaštite zakonitosti rada Komore ili zaštite svojih članova u građanskim parnicama,

 1. b) odobrava i odlučuje:

-odluke predsjednika Komore koje prelaze iznos od 10.000,00 KM (finansijskim iznosom do 10.000,00 KM predsjednik Komore može raspolagati bez odobrenja odluke Upravnog odbora u toku jedne kalendarske godine),

-o načinu oglašavanja i načinu isticanja naziva privatne prakse članova Komore,

 1. c) imenuje:

-odgovornog urednika glasila-biltena Komore, na prijedlog predsjednika Komore,

 1. d) sačinjava:

-listu članova Komore za sastav Komisije za izdavanje stručnih mišljenja o opravdanosti izdavanja, produženja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse u oblasti stomatologije.

Upravni odbor obavlja i druge poslove utvrđene odredbama ovog Statuta, kao i odredbama općih akata Komore.

Član 31.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog Odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Sjednice Upravnog odbora su u pravilu javne.

Sjednicama Upravnog odbora prisustvuje i predsjednik i/ili podpredsjednici Komore, ali bez prava glasa, kao i sekretar Komore.

Po potrebi sjednici mogu prisustvovati i druga lica u smislu davanja određenog stručnog mišljenja po određenim tačkama dnevnog reda.

Član 32.

Stomatološke sestre i zubni tehničari putem svojih predstavnika u organima Komore, učestvuju u radu Komore.

Stomatološke sestre i zubni tehničari imaju pravo i obavezu usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u Komori, kao i prikupljati podatke potrebne za provedbu zajedničkih interesa članova Komore.

Stomatološke sestre i zubni tehničari pored navedenih, mogu davati, tražiti i primati izvješća, te potrebne podatke vezane uz svoju djelatnost, te imaju obavezu redovito izvještavati Komoru o svim podacima i njihovim promjenama koje se odnose na Registar članova Komore.

Član 33.

Svi članovi Komore dužni su pridržavati se odredbi Statuta i drugih općih akata Komore, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore, te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu.

Član 34.

Nadležnosti Upravnog odbora zubnih tehničara i Upravnog odbora stomatoloških sestara-tehničara su sljedeće:

-donošenje općih akata i odluka koje se odnose isključivo na djelatnost zubnih tehničara, odnosno stomatoloških sestara,

-donošenje Poslovnika o radu Upravnog odbora,

-usklađenje međusobnih interesa i rješavanje spornih pitanja između zubnih tehničara i stomatoloških sestara unutar područnih sjedišta Komore,

-donošenje odluke o povezivanju i suradnji Komore s drugim srodnim organizacijama zubnih tehničara, odnosno stomatoloških sestara,

-zauzimanje stajališta i davanje mišljenja o pitanjima vezanim uz djelatnost zubnih tehničara i stomatoloških sestara o kojima raspravlja Skupština Komore,

-donošenje prijedloga i preporuka koje su od općeg značaja za obavljanje djelatnosti zubnih tehničara, odnosno stomatoloških sestara,

-predlaganje Skupštini Komore Kodeksa etike i deontologije zubnih tehničara, odnosno stomatoloških sestara,

-davanje mišljenja na nacrte zakonskih i podzakonskih propisa, te na prijedloge općih akata Komore, u dijelu koji se odnosi na zubne tehničare i stomatološke sestre,

-staranje o čuvanju i unapređivanju društvenog položaja i digniteta zubnih tehničara, odnosno stomatoloških sestara,

-obavljanje i drugih poslova u skladu sa odredbama Statuta Komore, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i odredbama drugih općih akata Komore.

Član 35.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora strukovnih razreda biraju između sebe članovi tog Upravnog odbora, većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 36.

Predsjednik Komore i sekretar Komore učestvuju u radu Upravnih odbora strukovnih razreda, ali bez prava glasa.

Upravni odbor strukovnog razreda stomatoloških sestara i strukovnog razreda zubnih tehničara punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

Oba navedena Upravna odbora odluke donose većinom glasova od ukupnog broja članova.

Za svoj rad Upravni odbor dva strukovna razreda odgovara Skupštini Komore i predsjedniku Komore.

 

VIII PREDSJEDNIK KOMORE

Član 37.

Predsjednik Komore obavlja sljedeće poslove:

-predlaže Skupštini Komore program rada i daje smjernice za rad svih tijela Komore,

-potpisuje ugovore koje sklapa Komora,

-samostalno zaključuje poslove do iznosa od 10.000,00 KM,

-predlaže Upravnom odboru Komore plan održavanja seminara i stručnog usavršavanja svojih članova,

-predlaže Upravnom odboru Komore termine održavanja, te imena kandidata-predavača na stručnom usavršavanju,

-održava kontinuirano kontakte sa predstavnicima političke vlasti radi ostvarivanja ciljeva Komore,

-predlaže Upravnom odboru Komore visinu potraživanja finansijskih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo, putem nadležnog ministarstva,

-predlaže članove Povjerenstva za bodovanje i stručno usavršavanje Komore, kao i članove drugih komisija Komore,

-predlaže Upravnom odboru vanredne tečajeve stručnog usavršavanja članova Komore,

-predlaže Skupštini Komore finansijski plan Komore na godišnjem nivou,

-obavlja i druge poslove utvrđene odredbama ovog Statuta i općim aktima Komore.

Predsjednik Komore je jedini zadužen za čuvanje i upotrebu pečata Komore, o čemu se donosi posebna odluka.

Član 38.

Predsjednik Komore imenuje jednog od 2 (dva) podpredsjednika Komore, koji ga mijenjaju u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

 

IX ČASNI SUD KOMORE

Član 39.

Časni sud je nezavisni organ Komore koji odlučuje o povredama dužnosti i ugleda stomatoloških radnika u skladu sa Kodeksom stomatološke etike i deontologije, Kodeksom etike i deontologije zubnih tehničara i stomatoloških sestara-tehničara, ovim Statutom, te akata donijetih na osnovu Statuta.

Časni sud se sastoji od Časnog suda prvog stepena i Visokog časnog suda drugog stepena.

Član 40.

Časni sud prvog stepena i Visoki časni sud drugog stepena se sastoji od predsjednika i po dva člana koji su različitih strukovnih razreda i koje imenuje i razrješava Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora Komore na mandat od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću izbora na još jedan mandatni period.

Visoki časni sud drugog stepena odlučuje povodom žalbe na odluke Časnog suda prvog stepena.

Odluka Visokog časnog suda je konačna.

Časni sud prvog stepena i Visoki časni sud drugog stepena rade u skladu sa Pravilnikom o odgovornosti stomatoloških radnika koji donosi Skupština.

 

X FOND SOLIDARNOSTI

Član 41.

Za dodjelu pomoći članovima Komore i njihovim najbližim srodnicima (supružnici, roditelji, dijete) može se osnovati Kasa solidarnosti.

O dodjeli pomoći iz sredstava Kase solidarnosti, na prijedlog predsjednika Komore, odlučuje Upravni odbor Komore većinom glasova od ukupnog broja članova.

 

XI REGISTRI

Član 42.

Komora vodi Registar doktora stomatologije u skladu sa federalnim propisom.

Komora vodi Registar zubnih tehničara i Registar stomatoloških sestara-tehničara.

Komora može po potrebi uvesti i Registar stomatoloških pripravnika, specijalizanata, specijalista prema nivou zdravstvene zaštite, nezaposlenih, te druge evidencije određene zakonom ili odredbama ovog Statuta.

Sekretar Komore je nadležan za čuvanje svih Registara Komore.

XII ISKAZNICE

Član 43.

Komora svojim članovima izdaje iskaznicu.

Na iskaznicu se upisuju osobni podaci, podaci o stručnoj spremi i akademska titula člana Komore.

Oblik i sadržaj iskaznice propisuje se općim aktom Komore.

O izdatim iskaznicama vodi se poseban Registar.

 

XIII STRUČNO USAVRŠAVANJE ČLANOVA KOMORE

Član 44.

Članovi Komore obavezni su se usavršavati, shodno općem aktu Komore koji obuhvata sljedeće:

-kontinuirano praćenje struke,

-sticanje novih znanja i vještina,

-vanredna edukacija u pogledu zaštite od zaraznih bolesti ili drugih nepogoda koje ugrožavaju zdravlje ljudi ili struke,

-kao i drugih vidova usavršavanja, organizovanih od strane relevantnih subjekata stomatološke struke.

 

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Sekretar Komore je dužan pripremiti prečišćeni tekst Statuta do sljedeće sjednice Skupštine Komore.

Član 46.

Odluku u slučaju gašenja Komore, te pokretanju postupka likvidacije ili stečaja pred nadležnim sudom, donosi Skupština Komore, ako je za istu glasalo 2/3 (dvije trećine) od ukupnog broja članova Skupštine Komore.

Član 47.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važenje Statuta Stomatološke komore Kantona Sarajevo, od 14.03.2012. godine, kao i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Stomatološke komore Kantona Sarajevo broj OPU-IP-258/14 od 22.05.2014. godine.

 

Član 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Komore.

 

Broj: 02-18/2018

Sarajevo, dana 11.04.2018.godine